(044) 270-30-20, (044) 249-78-56
 • Українська

Положення

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО КНП “КИЇВСЬКУ МІСЬКУ КЛІНІЧНУ ЛІКАРНЮ №4″

     1. Загальні положення.

 • КНП “Київська міська клінічна лікарня №4” (надалі – лікарня) є самостійним спеціалізованим лікувально–профілактичним закладом, що забезпечує кваліфіковану стаціонарну медичну допомогу населенню Солом’янського  та Голосіївського районів м. Києва.
 • Лікарня підпорядкована Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації .
 • Лікарня має статус юридичної особи, свій баланс, рахунки в установах банку, статут, штамп і печатку.
 • Лікарня має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді і арбітражному суді.
 • Лікарня веде облік і подає звіт про свою діяльність за відповідними формами та у встановлені строки.
 • Лікарня має правила внутрішнього розпорядку для співробітників, хворих та відвідувачів.
 • Лікарні, згідно з наказом МОЗ України від 05.06.97р. № 174 „Про затвердження Положення про клінічний лікувально – профілактичний заклад охорони здоров’я”, надано статус клінічного лікувально – профілактичного закладу охорони здоров’я.

     2. Основні завдання лікарні:

 • Забезпечення безкоштовною, в повному обсязі, кваліфікованою,стаціонарною медичною допомогою населення Солом’янського  району віком від 18 років, за профілем відповідно до спеціалізації ліжкового фонду за направленням лікарів ЛПЗ Солом’янського району з метою уточнення діагнозу і надання спеціалізованої допомоги.

 • Надання екстреної невідкладної медичної допомоги при гострих і раптових станах, незалежно від місця проживання хворого із залученням провідних спеціалістів кафедр, розташованих на території лікарні, при необхідності – фахівців вищих медичних закладів освіти, НМАПО, науково – дослідних інститутів, головних позаштатних спеціалістів ДОЗ КМДА.
 • Апробація і впровадження в практику роботи структурних підрозділів та сучасних методів і засобів діагностики лікування хворих.

 • Розвиток і удосконалення організаційних форм стаціонарної допомоги хворим.
 • Аналіз якісних показників стану медичної допомоги хворим в лікарні, усунення виявлених недоліків.
 • Опрацювання заходів, спрямованих на підвищення рівня і покращення якості медичної допомоги хворим.
 • Розробка та опрацювання пропозицій по раціональному використанню ліжкового фонду лікарні і здійснення систематичного статистичного контролю за їх виконанням.
 • Своєчасне засвоєння та впровадження в практику роботи стаціонару лікарні сучасних методів і засобів діагностики та лікування.
 • Широке застосування в комплексній терапії лікувального харчування, фізичних методів лікування і лікувальної фізкультури, а також інших методів відновного лікування.
 • Організація і проведення санітарно – просвітньої роботи серед батьків і дітей старшого віку.

     3. Діяльність інформаційно – аналітичного відділу лікарні.

 • Інформаційно – аналітичний відділ працює під керівництвом головного лікаря, очолює його завідувач інформаційно – аналітичного відділу.
 • Під керівництвом заступників головного лікаря з медичної частини та хірургічної роботи, аналітично – інформаційний відділ, за матеріалами статистичних звітів, статистичних ревізій, аналізів роботи,вивчає стан медичного обслуговування населення в умовах лікарні, розробляє пропозиції по усуненню виявлених недоліків в роботі закладу.
 • Здійснює опрацювання та формування річних статистичних звітів лікарні та забезпечує своєчасну та якісну здачу їх до Київсього міського центру медичної статистики (далі -КМЦМС)
 • Щомісячно, готує оперативну інформацію для Департаменту охорони здоров’я та головного лікаря по основним показникам роботи лікарні .
 • Бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, конференцій медичних працівників лікарні.
 • Силами відповідних спеціалістів лікарні, аналізує статистичні талони стаціонарного хворого (ф. 066/о) .
 • Проводить статистичні ревізії в лікарні та на підставі виявлених недоліків розробляє пропозиції щодо їх усунення.
 • Приймає участь у проведенні КМЦМС семінарів .
 • Несе відповідальність за якість організації та проведення статистичного обліку в лікарні.

    4. Структурні підрозділи лікарні:

Стаціонар зі спеціалізованими структурними підрозділами , в тому числі відділенням інтенсивної терапії,  боксованим інфекційним відділенням приймальним відділенням.

Лікувально – допоміжні та діагностичні підрозділи з  відділеннями рентгенологічним, ендоскопічним ,фізіотерапевтичним, клініко – діагностичною лабораторією, в тому числі із бактеріологічним,  ПЦР, біохімічним, імунологічним, гематологічним та експрес – відділами, центральним стерилізаційним відділенням.

Адміністративно – господарча частина та служби забезпечення, до складу якого входять аптека,харчоблок, медичний архів, пральня, інженерна служба та інші структурні підрозділи, які забезпечують функціонування лікарні

    5. Структура лікарні:

1. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії
2. І неврологічне відділення
3. ІІ неврологічне відділення
4. Відділення демієлінізуючих захворювань нервової системи
5. І терапевтичне відділення
6. Відділення відновного лікування
7. Хірургічне відділення
8. Аптечне відділення
9. Травматологічне відділення
10. Відділення відновлювальної ортопедії
11. Операційне відділення
12. Відділення лікувально-реконструктивної хірургії голови та шиї
13. Інфекційне відділення
14. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії інфекційних хворих
15. Пульмонологічне відділення
16. Банк пуповинної крові, інших тканин і кліток людини
17. Відділення анестезіології та інтенсівної терапії №2
18. Відділення офтальмології та мікрохірургії ока
19. Відділення внутрішніх хвороб
20. Травматологічний пункт
21. Відділення ендоскопічної та малоінвазивної урології


6. Майно лікарні.

 • Лікарня є самостійним лікувально – профілактичним закладом і має в своєму розпорядженні приміщення з територією, медичне обладнання і апаратуру, господарський інвентар та інше майно.
 • Майно лікарні становлять основні фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.
 • Майно лікарні є комунальною власністю і належить їй на правах оперативного управління.
 • Здійснюючи право оперативного управління, лікарня володіє, користується, та розпоряджається зазначеним майном відповідно до чинного законодавства.
 • Рішення про прийняття, відчуження, приватизацію, заставу, передачу з балансу на баланс лікарні приймається керівником лікарні з дозволу Департаменту охорони здоров’я КМДА.
 • Лікарня має право списувати з балансу майно, обладнання, якщо воно зношене або застаріле, в установленому Законодавством порядку. Дозвіл на списання таких, що непридатні для подальшого використання (повністю амортизованих), морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком виявлених в результаті інвентаризації як недостача) матеріальних цінностей, об’єктів комунальної власності, що знаходяться на балансі лікарні, надається, виходячи із вартості за одиницю (комплект) в такому розмірі:

    – до 2500 грн. – керівником лікарні;

    – від 2500 грн. – за рішенням Департаменту охорони здоров’я КМДА.

    7. Управління лікарнею.

 • Керівництво діяльністю лікарнею здійснює на основі єдиноначальності головний лікар, який призначається і звільняється у встановленому порядку.

Оперативне керівництво медико – господарською діяльністю здійснює   адміністрація лікарні.

Відповідно до потужностей лікарні та затвердженого штатного розпису, головний лікар має заступників;

 • з медичної частини ;
 • з хірургічної роботи;
 • з економічних питань;
 • з технічних питань.
  • Головний лікар самостійно вирішує питання діяльності лікарні за винятком тих, що віднесені до компетенції Департаменту охорони здоров’я міськдержадміністрації і трудового колективу.
  • Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів.

Загальні збори трудового колективу визнаються такими, що відбулись при наявності ¾ кількості працівників лікарні.

Трудовий колектив лікарні;

 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • укладає колективний договір;
 • бере участь у матеріальному стимулюванні працівників.
  • При лікарні організується медична рада, рада медичних сестер, профспілковий комітет, товариства, що діють на підставі спеціальних положень, затверджених МОЗ України.

    8. Господарська, економічна і соціальна діяльність лікарні.

 • Лікарня розробляє структуру відповідно до основних напрямків діяльності і завдань та подає на затвердження в Департамент охорони здоров’я міськдержадміністрації .
 • Штатний розпис лікарня розробляє відповідно до діючих нормативів та в межах фонду заробітної плати.
 • Лікарня встановлює форми оплати праці, доплати і надбавки до заробітної плати, інші види матеріального заохочення працівників відповідно до чинного законодавства і з дозволу Департаменту охорони здоров’я міськдержадміністрації.
 • Застосовує у встановленому порядку колективну, бригадну та інші форми організації оплати праці.
 • Відносини лікарні з іншими установами, організаціями, підприємствами незалежно від форм власності, а також з громадянами, здійснюється на основі договорів.
 • У своїй діяльності лікарня співпрацює з ЛПЗ, які надають медичну допомогу хворим та іншими організаціями, закладами та установами.
 • Департамент охорони здоров’я міськдержадміністрації здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням державного майна та за фінансово – господарською діяльністю лікарні.

    9. Ліквідація та реорганізація лікарні.

 • Ліквідація та реорганізація лікарні (злиття, приєднання, поділ, відділення, припинення діяльності) проводиться рішенням Департаменту охорони здоров’я міськдержадміністрації відповідно до чинного законодавства.
 • При ліквідації та реорганізації лікарні – працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

 

 

Наші лікарі

TV-off-mini

Мостепан Тетяна Володимирівна

Директорка
Ripalov-mini

Ріполовська Оксана Володимирівна

Заступниця директора з медичної частини
pecherna-mini

Печерна Галина Миколаївна

Завідувачка рентгенологічного відділення
rodion-mini

Родіонова Людмила Яківна

Завідувачка відділенням внутрішніх хвороб
kobis-mini

Кобись Тетяна Олександрівна

Завідувачка відділенням демієлінізуючих захворювань нервової системи

Ми знаходимся