(044) 270-30-20, (044) 249-78-56
 • Українська

Положения

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО КИЇВСЬКУ МІСЬКУ КЛІНІЧНУ ЛІКАРНЮ № 4

     1. Загальні положення.

 • Київська міська клінічна лікарня № 4 (надалі — лікарня) є самостійним спеціалізованим лікувально–профілактичним закладом, що забезпечує кваліфіковану стаціонарну медичну допомогу населенню Солом’янського  та Голосіївського районів м. Києва.
 • Лікарня підпорядкована Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації .
 • Лікарня має статус юридичної особи, свій баланс, рахунки в установах банку, статут, штамп і печатку.
 • Лікарня має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді і арбітражному суді.
 • Лікарня веде облік і подає звіт про свою діяльність за відповідними формами та у встановлені строки.
 • Лікарня має правила внутрішнього розпорядку для співробітників, хворих та відвідувачів.
 • Лікарні, згідно з наказом МОЗ України від 05.06.97р. № 174 „Про затвердження Положення про клінічний лікувально – профілактичний заклад охорони здоров’я”, надано статус клінічного лікувально – профілактичного закладу охорони здоров’я.

     2. Основні завдання лікарні:

 • Забезпечення безкоштовною, в повному обсязі, кваліфікованою,

стаціонарною медичною допомогою населення Солом’янського  району віком від 18 років, за профілем відповідно до спеціалізації ліжкового фонду за направленням лікарів ЛПЗ Солом’янського району з метою уточнення діагнозу і надання спеціалізованої допомоги.

 • Надання екстреної невідкладної медичної допомоги при гострих і раптових станах, незалежно від місця проживання хворого із залученням провідних спеціалістів кафедр, розташованих на території лікарні, при необхідності – фахівців вищих медичних закладів освіти, НМАПО, науково – дослідних інститутів, головних позаштатних спеціалістів ДОЗ КМДА.
 • Апробація і впровадження в практику роботи структурних підрозділів

сучасних методів і засобів діагностики лікування хворих.

 • Розвиток і удосконалення організаційних форм стаціонарної допомоги хворим.
 • Аналіз якісних показників стану медичної допомоги хворим в лікарні, усунення виявлених недоліків.
 • Опрацювання заходів, спрямованих на підвищення рівня і покращення якості медичної допомоги хворим.
 • Розробка та опрацювання пропозицій по раціональному використанню ліжкового фонду лікарні і здійснення систематичного статистичного контролю за їх виконанням.
 • Своєчасне засвоєння та впровадження в практику роботи стаціонару лікарні сучасних методів і засобів діагностики та лікування.
 • Широке застосування в комплексній терапії лікувального харчування, фізичних методів лікування і лікувальної фізкультури, а також інших методів відновного лікування.
 • Організація і проведення санітарно – просвітньої роботи серед батьків і дітей старшого віку.

     3. Діяльність інформаційно – аналітичного відділу лікарні.

 • Інформаційно — аналітичний відділ працює під керівництвом головного лікаря, очолює його завідувач інформаційно — аналітичного відділу.
 • Під керівництвом заступників головного лікаря з медичної частини та хірургічної роботи, аналітично – інформаційний відділ, за матеріалами статистичних звітів, статистичних ревізій, аналізів роботи,вивчає стан медичного обслуговування населення в умовах лікарні, розробляє пропозиції по усуненню виявлених недоліків в роботі закладу.
 • Здійснює опрацювання та формування річних статистичних звітів лікарні та забезпечує своєчасну та якісну здачу їх до Київсього міського центру медичної статистики (далі -КМЦМС)
 • Щомісячно, готує оперативну інформацію для Департаменту охорони здоров’я та головного лікаря по основним показникам роботи лікарні .
 • Бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, конференцій медичних працівників лікарні.
 • Силами відповідних спеціалістів лікарні, аналізує статистичні талони стаціонарного хворого (ф. 066/о) .
 • Проводить статистичні ревізії в лікарні та на підставі виявлених недоліків розробляє пропозиції щодо їх усунення.
 • Приймає участь у проведенні КМЦМС семінарів .
 • Несе відповідальність за якість організації та проведення статистичного обліку в лікарні.

    4. Структурні підрозділи лікарні:

Стаціонар зі спеціалізованими структурними підрозділами , в тому числі відділенням інтенсивної терапії,  боксованим інфекційним відділенням приймальним відділенням.

Лікувально – допоміжні та діагностичні підрозділи з  відділеннями рентгенологічним, ендоскопічним ,фізіотерапевтичним, клініко – діагностичною лабораторією, в тому числі із бактеріологічним,  ПЦР, біохімічним, імунологічним, гематологічним та експрес – відділами, центральним стерилізаційним відділенням.

Адміністративно – господарча частина та служби забезпечення, до складу якого входять аптека,харчоблок, медичний архів, пральня, інженерна служба та інші структурні підрозділи, які забезпечують функціонування лікарні

    5. Структура ліжкового фонду:

1. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 9 ліжок. В тому числі, а так без ліжок
2. І неврологічне відділення на 60 ліжок
3. ІІ неврологічне відділення на 60 ліжок
4.  Центр розсіяного склерозу на 40 ліжок
5. І терапевтичне відділення на 35 ліжок
6. ІІ терапевтичне відділення на 60 ліжок
7. І хірургічне відділення на 50 ліжок
8. Відділення гнійної хірургії  на 50 ліжок
9. Травматологічне відділення на 60 ліжок
10. Відділення відновлювальної ортопедії на 20 ліжок
11. Операційне відділення
12. Кардіологічне відділення на 60 ліжок
13. Інфекційне відділення на 75 ліжок
14. Інфекційне відділення інтенсивної терапії на 6 ліжок В тому числі, а так без ліжок
15. Пульмонологічне відділення на 60 ліжок
16. Банк пуповинної крові, інших тканин і кліток людини на 5 ліжок


6. Майно лікарні.

 • Лікарня є самостійним лікувально – профілактичним закладом і має в своєму розпорядженні приміщення з територією, медичне обладнання і апаратуру, господарський інвентар та інше майно.
 • Майно лікарні становлять основні фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.
 • Майно лікарні є комунальною власністю і належить їй на правах оперативного управління.
 • Здійснюючи право оперативного управління, лікарня володіє, користується, та розпоряджається зазначеним майном відповідно до чинного законодавства.
 • Рішення про прийняття, відчуження, приватизацію, заставу, передачу з балансу на баланс лікарні приймається керівником лікарні з дозволу Департаменту охорони здоров’я КМДА.
 • Лікарня має право списувати з балансу майно, обладнання, якщо воно зношене або застаріле, в установленому Законодавством порядку. Дозвіл на списання таких, що непридатні для подальшого використання (повністю амортизованих), морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком виявлених в результаті інвентаризації як недостача) матеріальних цінностей, об’єктів комунальної власності, що знаходяться на балансі лікарні, надається, виходячи із вартості за одиницю (комплект) в такому розмірі:

    — до 2500 грн. – керівником лікарні;

    — від 2500 грн. – за рішенням Департаменту охорони здоров’я КМДА.

    7. Управління лікарнею.

 • Керівництво діяльністю лікарнею здійснює на основі єдиноначальності головний лікар, який призначається і звільняється у встановленому порядку.

Оперативне керівництво медико – господарською діяльністю здійснює   адміністрація лікарні.

Відповідно до потужностей лікарні та затвердженого штатного розпису, головний лікар має заступників;

 • з медичної частини ;
 • з хірургічної роботи;
 • з економічних питань;
 • з технічних питань.
  • Головний лікар самостійно вирішує питання діяльності лікарні за винятком тих, що віднесені до компетенції Департаменту охорони здоров’я міськдержадміністрації і трудового колективу.
  • Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів.

Загальні збори трудового колективу визнаються такими, що відбулись при наявності ¾ кількості працівників лікарні.

Трудовий колектив лікарні;

 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • укладає колективний договір;
 • бере участь у матеріальному стимулюванні працівників.
  • При лікарні організується медична рада, рада медичних сестер, профспілковий комітет, товариства, що діють на підставі спеціальних положень, затверджених МОЗ України.

    8. Господарська, економічна і соціальна діяльність лікарні.

 • Лікарня розробляє структуру відповідно до основних напрямків діяльності і завдань та подає на затвердження в Департамент охорони здоров’я міськдержадміністрації .
 • Штатний розпис лікарня розробляє відповідно до діючих нормативів та в межах фонду заробітної плати.
 • Лікарня встановлює форми оплати праці, доплати і надбавки до заробітної плати, інші види матеріального заохочення працівників відповідно до чинного законодавства і з дозволу Департаменту охорони здоров’я міськдержадміністрації.
 • Застосовує у встановленому порядку колективну, бригадну та інші форми організації оплати праці.
 • Відносини лікарні з іншими установами, організаціями, підприємствами незалежно від форм власності, а також з громадянами, здійснюється на основі договорів.
 • У своїй діяльності лікарня співпрацює з ЛПЗ, які надають медичну допомогу хворим та іншими організаціями, закладами та установами.
 • Департамент охорони здоров’я міськдержадміністрації здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням державного майна та за фінансово – господарською діяльністю лікарні.

    9. Ліквідація та реорганізація лікарні.

 • Ліквідація та реорганізація лікарні (злиття, приєднання, поділ, відділення, припинення діяльності) проводиться рішенням Департаменту охорони здоров’я міськдержадміністрації відповідно до чинного законодавства.
 • При ліквідації та реорганізації лікарні – працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Our doctors

Image-1.1

Мостепан Татьяна Владимировна

В.О. Директора
печерна

Печерная Галина Николаевна

Заведующая рентгенологического отделения
кв1

Родионова Людмила Яковлевна

Заведующая ІІ терапевтического отделения
ли1

Кобысь Татьяна Александровна

Заведующая центра рассеянного склероза
sl1

Солярик Сергей Александрович

Заведующий отделения анестезиологии и интенсивной терапии
123

Бутырин Сергей Алексеевич

Заведующий операционного отделения
aks

Аксютин Георгий Владимирович

Заместитель главного врача по медицинским вопросам

We are located